Geluksactiviteiten

De stichting stelt jaarlijks een activiteitenplan op. Het aantal activiteiten zal passend zijn bij de capaciteit en omvang van de stichting. Geplande activiteiten dienen altijd een weerspiegeling te zijn van de missie van Stichting Gelukkig Ouder Worden. Een aantal van deze activiteiten worden structureel uitgevoerd en een aantal eenmalig.
Het is ook mogelijk dat derden (bijvoorbeeld een zorginstelling) die belangstelling hebben voor een uitgevoerde activiteit een projectplan aanvragen om een dergelijke activiteit ook te organiseren.
Daarnaast maakt de stichting innovatieve projecten mogelijk die uitgevoerd worden in midden Nederland. Dit betreft projecten van derden, die passend zijn binnen de doelstelling van de stichting. Hierbij valt te denken aan financiële ondersteuning van pilots en daaruit volgende onderzoeken.

‘Vergroot je Wereld’

Kwetsbare ouderen ontmoeten nieuwsgierige kinderen

‘Vergroot je Wereld’ is een programma dat ontwikkeld is vanuit nieuwe inzichten in de verbetering van de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen. De kern van het programma is erop gericht om op gestructureerde wijze kinderen en ouderen met elkaar in contact te brengen en samen activiteiten te laten ondernemen. Daarbij werken zorginstellingen nauw samen met andere instellingen, onder andere de kinderopvang en scholen.

Het bestuur van de stichting maakt dit programma mogelijk, omdat uit de praktijk blijkt dat dit voor kinderen leuk en leerzaam is en voor ouderen aanzienlijk bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Na een succesvol pilotproject in 2016 is besloten hier een structureel programma van te maken, dat zich jaarlijks richt op kwetsbare ouderen in de gemeente Putten en omstreken.

Wensboom

Geluksmomenten naar keuze

Jaarlijks worden kwetsbare ouderen uit de regio uitgenodigd een wens te formuleren en in de zogeheten wensboom te hangen. Samen met verschillende organisaties en individuen uit de regio wordt zo veel als mogelijk geregeld dat deze wensen vervuld worden.

Week van de Dementie

Dementie is dichtbij. Hoe reageer jij?

In 2019 is in Putten de eerste Week van de Dementie georganiseerd. Als partner in de organisatie heeft Stichting Gelukkig Ouder Worden een rollatorrace georganiseerd en de Week van de Dementie ondersteund met de financiële afwikkeling van het project.

De week is een dermate groot succes gebleken, dat het stichtingsbestuur heeft besloten de Week van de Dementie te adopteren en dit een vast onderdeel te laten worden van de jaarprogrammering. Op deze wijze wil de stichting borgen dat dat dit waardevolle evenement structureel blijft plaatsvinden in Putten rondom Wereldalzheimerdag (21 september).

Meer informatie en actuele activiteiten  in de Week van de Dementie zijn te vinden op de website van Liefdementie.

Zorghoeven

Groepsbehandeling met inzet van pony’s

Met de vergrijzing van de bevolking neemt het aantal mensen met dementie toe. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 280.000 mensen die aan dementie lijden; de verwachting is dat dit aantal in de komende 25 jaar zal verdubbelen. Genezen van dementie is nog altijd niet mogelijk; mede daarom is er een toenemende focus op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie. Het belang van onderzoek naar dementie is groot. Daarbij gaat het niet alleen om medicijnen; ook is er een groeiende behoefte aan (nieuwe) psychosociale interventies die de psychologische en gedragsmatige symptomen van dementie doen afnemen, en daarmee de kwaliteit van leven doen toenemen. Met het project Zorghoeven willen wij hieraan bijdragen door te onderzoeken op welke manier nieuwe interventies kunnen worden ingezet voor mensen met dementie. Specifiek gaat het in dit onderzoek om een groepsbehandeling met inzet van pony’s.

Personen die in aanmerking komen om mee te doen aan het onderzoek zijn ouderen met dementie die wonen in een verpleeghuis in een landelijke setting, of deelnemen aan dagbehandeling of dagbesteding op een dergelijke locatie. Deelnemers aan het onderzoek krijgen 6 groepssessies met 6 deelnemers. De groepssessies vinden eenmaal per week plaats gedurende 6 weken. Iedere sessie duurt 45-60 minuten en wordt geleid door een psycholoog. De experimentele groep krijgt een activiteit met pony aangeboden, de controlegroep een activiteit zonder pony. Daarnaast is er een wachtlijstgroep van personen die aan geen van beide activiteiten deelnemen.

Pilot

De eerste fase van het onderzoek, de pilotfase, heeft plaatsgevonden op het Zorgerf Buiten-Verblijf in Putten in de periode van juli tot oktober 2020. Hieraan hebben in totaal 28 personen deelgenomen. De resultaten van de pilot wijzen in een positieve richting. Op basis van het geringe aantal deelnemers kunnen hieraan echter nog geen conclusies worden verbonden. Daarom zal in het voorjaar van 2021 een tweede fase van het onderzoek worden uitgevoerd.

Deelname Zorghoeven

Om te komen tot significante resultaten zijn in een tweede fase van het onderzoek grotere aantallen deelnemers nodig. Het Zorgerf Buiten-Verblijf zal opnieuw deelnemen. Daarnaast zijn wij nog op zoek naar andere zorgboerderijen c.q. landelijk gelegen verpleeghuizen voor mensen met dementie (inwonend of dagbesteding) die bereid zijn om mee te doen aan het onderzoek. Per deelnemende instelling zijn drie groepen van zes personen nodig, die toegewezen worden aan een experimentele groep, een controlegroep of een wachtlijstgroep. De doorlooptijd van het onderzoek is 6 weken. De voor- en nameting zal begeleid worden door de onderzoeker. Door deelname werkt u mee aan de onderbouwing van mogelijke nieuwe interventies voor ouderen met dementie.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door psycholoog Sieka Bos (Ma) onder supervisie van Prof.dr. M.J. Enders-Slegers van het Instituut voor Antrozoölogie (zie ook www.instituutvoorantrozoologie.nl) en in samenwerking met het Zorgerf Buiten-Verblijf in Putten. Voor meer informatie over het onderzoek en over deelname hieraan kan contact worden opgenomen met Sieka Bos (siekabos@gmail.com of tel. 06 – 5198 9699). Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van stichting Gelukkig Ouder Worden.

Samen Uit

In overleg met casemanagers dementie is de wens naar voren gekomen om voor ouderen in Putten uitjes op maat te gaan organiseren. Het is vooral de doelgroep die nog niet toe is aan dagbehandeling, maar waar wel ondersteuning nodig is. Enerzijds uitjes om de eenzaamheid te doorbreken, anderzijds om ook de mantelzorgers te ontlasten.

Momenteel wordt dit project vanuit Zorgerf Buiten-Land als pilot oppakt. Als blijkt dat dit daadwerkelijk het geluk vergroot van de doelgroep wil Stichting Gelukkig Ouder Worden deze pilotactiviteit overnemen en omzetten naar structurele activiteiten voor genoemde doelgroep.

Hieronder kunnen ook ‘uitjes-wensen’ van de Wensboom worden verwezenlijkt. En onze Gelukskoeriers worden uiteraard hiervoor ingezet.

Muziek

Muziek is van grote belevingswaarde voor ouderen en in het bijzonder voor mensen met dementie. Daarom wil de stichting samen met o.a. Theater Stroud concerten organiseren, waarbij niet alleen ouderen aanwezig zijn, maar bijvoorbeeld ook jonge ouders met baby’s.

Wij weten uit ervaring dat het samenbrengen van deze generaties het levensgeluk vergroot en we weten dat het samen beleven van muziek van nog grotere meerwaarde is.

Deze activiteiten zijn te scharen onder de activiteiten van Samen Uit.

Ons laatste nieuws

Eerste wens uit de Wensboom vervuld

Eerste wens uit de Wensboom vervuld

Afgelopen zomer stond er de Wensboom van Stichting Gelukkig Ouder Worden in de verzorgingshuizen van Putten. Er werden vele mooie wensen ingediend. Waaronder een wens van enkele bewoners van woning Krachtighuizen van Woonzorgcentrum Elim. Zij schreven de wens op de...

Lees meer
Concert Willeke Alberti

Concert Willeke Alberti

Besloten voorstelling voor oudere bewoners van Putten Wat een geweldige middag was dit bij Theater Stroud! Speciaal voor bewoners van de zorginstellingen in Putten en thuiswonende ouderen via Buurtzorg Putten kwam Willeke Alberti een schitterend optreden geven. Enige...

Lees meer